List of the „voces magicae“ in the magic book from the „Coptic Wizard’s Hoard“

List of the „voces magicae“, or rather names of higher powers, in the magical book of the „Coptic Wizard’s Hoard“ (P.Mich.inv. 593, ca. seventh century)

This is the list I transcribed in my PhD, if you are interested in the transcription of the Coptic text as well, see: Kirsten Dzwiza, Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis, Teile 2-4, Katalog, Heidelberg, Erfurt 2013, 609-610. Download as Pdf here.

mar marak louak klouak amariak marirouak bath[.]mirak lôak[.]nôak marmarathak marm[aô] ch marmath [m]asa axa s[.]lôa amarê thamia chaôa[.]amachô aôphi ama barês s[.]la ôxa ma risêl bl m[..]ma rab iaô abracha abra[..]ch phnoun abouêl iaôth[2-3]phra nemoun outhilôri ke[.ph]ia eue eiiphir kia lithou n[.]omen ebrapha erphaboiai d[.]ios akrakath echôi chouchô cheôchchath im eie im ai im[b]êth elêlaê im êthô êtha êlma laei nam ppoth natis ouisrosaracha aeiê zêiôk [.]ph kaniphika [1-2]ris rôm biorou men zith [.]êth bêth zô[.]ê leth cou ma[.] [1-2]zaê bôchôe[.]psabaê mêtha [1-2]onoun thatho[.]m erêboêl [1-2]reboêl mar[?]aôê amalôeith [.]cha kaslôei [n] arararzôth [.]naeibaôth z[.]th thacha laima [.]charmath neb[..]ain baera [.]kra char k[a.ch] ôrê echôra grama akram[.]êth kramaram amamam mam kalei lôeche eueu ema ram marthaô ?thaôth aôth adônê alôaei alôae elôaei amarachô eblamabla[m] athanama natha alba nathan abriôch ôchôch chiôcha iô chaê klasêu mathô chiê chro[u] thôa thouthô[th] routh thapsaê psarouêl iaêl iôêl marma rôthôan anaêl athanaêl naêl nachô[iô]th nena tharaêl chôa rachom amalaria basêm basêma adônaie elôlei saôthba sabaôth aô aôabraô cheimarmei[..]aê chararar chararan larou[th] rourouth outh êthith chôchôô isiô salpsô champsô rôtêri?êleilam eiela eialath kaki macharima êlth êlth eithinalam [.] eue thalasou thour michkl michtham eltha ipelamneu alêth soumaria southa êu soulothia thôphonia drem phanaêl abratha marmarêl thabaêl akôl [i]a eô ia êa iôpôthên athamaô athie iô iôla philathê [.] chô chô chô cho cathêl iaêl ea palak malameth pith pithaê pichôra pithôth eialaêl louam ethalaetha êthal thalôeou teue eue psêê[.]arôath thaeieth eleil iakneu [i]thôa tremouth eabrath abrath?iathôth sesnkin barphakhs arbeleô [hier wechselt die Handschrift] adônai onb abrachotha abrasênathôthô abbia elôa marithchari iôth eea phorou lôam elea ê lôl iel erpê baêl rêm phanouêl pebrêstêr nagge­los phanouêl michaêl chilath iaô aêplê ôa[.]iêl elemour riêl riêl lala[.]aô lôlam elsêl labothia[ê] l aôtha aêl êaê iath ithê iaô ôth keenath geneen aêl mariaô mir iô marithiôth eôa thalêath marmariariôo ariôa euaria rara erikêm phthêara chara raê phthêsêkere[.]abranathan alba alaô alaô alamari mari achêl neêl seme siemieueai ilam semesilam abrasak abramachamari mamna chamari akracharan êl êl chaêl phanaêl phanouêl akraêl mari soumenzeth zouche­leth lêth thalathaakôthbileth dinamieel emnm bibtou anaêl lath ainatha êphiephieph kôthôôth chôth eleaph athêra lathkilôch phrenemoun ôthiôrithê laô[.] asmouth phabouel bôêaielôa­eisamabrachthês alaôxa eneuôth risô isath kalath achath theram aslam pechôr môrpheôth mouphiath morphilab rôth phil ophilathôth êêe êô phila eeô phanoeô anôlb[..]a

 

Bibliography
William H. Worrell, A Coptic Wizard’s Hoard, in: American Journal of Semitic Languages and
Literatures 46.4 (1930), 239-262.

Kirsten Dzwiza, Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis, Teile 2-4, Katalog, Heidelberg, Erfurt 2013, 609-610.

Link to all of the photographs of the 10 pages of the book
https://quod.lib.umich.edu/a/apis?type=boolean;view=reslist;rgn1=apis_inv;select1=phrase;q1=P.Mich.inv.%2520593

Thank you for sharing this post with your friends and community!